ارائه شناسنامه معتبر (certificate)


تمامی گوهر سنگ ها و جواهرات قیمتی ارائه شده در گالری گوهر زیبا همراه با شناسنامه اصالت از مراکز معتبر است.