تعمیرات تخصصی طلا و جواهرات


درصورت نیاز به تعمیر داشتن جواهرات شما ، اگر آن جواهر از گالری گوهر زیبا تهیه شده باشد، آن جواهر بصورت رایگان تعمیر میشود . و اگر جواهر از مکان دیگری خریداری شده باشد ،آن جواهر باتوجه به مبلغ کار مورد تعمیر قرار میگیرد.